Khởi công xây dựng Khu đào tạo bồi dưỡng – Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế - Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh

  23/02/2021

Thực hiện Lệnh khởi công số 515/HCQG-KHTC ngày 23/4/2020 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 26/4/2020 tại Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh tiến hành Lễ khởi công xây dựng...